ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
G. HEUTMEKERS B.V.
groothandel in dakbedekkingsmaterialen, lood, zink en aannemersartikelen, gevestigd te 6121 JR Bom aan de Sluisweg no. 4, gedeponeerd op 17 februari 1993 ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nummer 173193
AnIkel 1 Toepasselljkheld van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Heutmekers B.V.,
hierna te noemen Heutmekers en een opdrachtgever/koper waarop Heutmekers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen nitdrukkelijk is afgeweken.
2. In geval van gebleken tegenstrijdIgheid van enige bepalIng van deze algemene voorwaarden met een wettelijk voorschrift dan zal die bepaling zodanig worden gelezen
dat de strijdighein wordt opgeheven dan wel, indien zulks niet mogelijk blijkt, buiten toepassing blijven onder handhaving van de overige bepalingen.
Artikel 2 Offertes
1. De door Heutmekers gemaakte offertes zijn vrilblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heelt Heutmekers het recht het aanbod
binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Alle door Heutmekers verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaat en/of te verwachten prestaties van de door
Heutmekers geleverde zaken of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrilblijvend en zonder enige verplichting voor Heutmekers en worden enkel gedaan bij wijze van
niet bindende mformatie.
4. Uitsluitend de gegevens vermeld in de offerte van Heutmekers zijn blndend.
ArtIkel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van het door of namens Heutmekers aan de opdrachtgever/koper aangeboden offerte, orderformulier en/of de
bestelbon entof leveringsbon of indien Heutinekers met cle ultvoering van de opdracht c.q. order is begonnen.
2. Indien de opdrachtgever/koper een order plaatst met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod c.q. de
offerte of het nader tussen partijen overeengekomene, dan zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen tenzil Heutmekers zich alsnog accoord verklaart met deze
wljzIgIng.
Artlkel 4 Levering
1. Bij franco-levering door Heutmekers aan opdrachtgeverlkoper reizen de zaken naar opdrachtgever/koper of diens bedrijf voor rekening en risico van Heutmekers.
2. ln alle andere gevallen vindt leverIng plaats af fabriek c.q. op het tijdstip van verladen ter plaatse waar de verkochte zaken door Heutmekers ter verlading worden
aangeboden, ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking steIt of de kosten van het vervoer draagt.
3. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van aflevering voor risico van de opdrachtgever/koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartil de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risco van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in
Ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Bij levering franco werk of op de wal behoeft Heutmekers de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein,
respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.
6. Levering geschiedt Stijd aan alle werken naast voer- of vaartuig, terwill de opdrachtgever/koper verplIcht Is de zaken aldaar In ontvangst te nemen.
7. De opdrachtgever/koper draagt zorg voor de lossing der aangeleverde zaken. Blijft de opdrachtgever/koper hiermee in gebreke dan is Heutmekers gerechtigd de
daardoor ontstane kosten bij de opdrachtgever/koper in rekening te brengen.
8. Indien de opdrachtgever/koper levering per vaartuig wenst dan dient hij zulks bij het aangaan van de overeenkemst te bedingen. De aan deze wijze van levering
verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever/koper.
9. Lossing buiten de normale werktijden kan alleen plaatsvinden na voorafgaand overleg met Heutmekers.
Artikel 5 Levertijd
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkenjk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Heutmekers derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Heutrnekers het recht, indien binnen drie maanden na het afsluiten van de
overeenkomst nog. niet of nog niet alles is afgeroepen, de opdrachtgever bij aangetekend schniven te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale
hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de opdrachtgever/koper verplicht is binnen 8 werkdagen na datum van verzending te voldoen. De door de
opdrachtgever/koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van dne maanden niet overschrijden.
Artikel 6 DeelBeveringen
Het is Heutmekers toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Heutmekers bevoegd elk gedeeIte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7 Techntsche elsen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Heutmekers er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de
technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het
gebruik in het buitenland melding is gemaakt.
2. Ook alie andere technische eisen die door de opdrachtgeverlkoper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwilken van de normale eisen, dienen bij het
sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever/koper nadrukkelijk te worden gemeld.
3. Bij aanbleding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.
Artikel 8 Bescheiden, Hulpmiddelen en Advlezen
Door Heutmekers opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kosten-begrotingen, plannen, catalogie, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichts-opgaven of
andere bij de aanbiedingen of leveranclers behorende besche;den, zomede hulpmicIdelen als modeIlen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven -ook als de
fabrIcage-kosten aan opdrachtgever/koper In rekening zijn gebracht- te allen tijde eigendom van Heutmekers en moeten op eerste verzoek daartoe aan Heutmekers
worden teruggegeven. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Heutmekers niet gecopiéerd of nagemaakt worden, noch aan derden, al dan niet voor verder
gebruik, ter inzage of ter hand gesteld worden.
Artikel 9 Beéindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Heutmekers op de opdrachtgever/koper zijn onmiddellijk opeisbaar in .de volgende gevallen:
• indien na het slulten van de overeenkomst aan Heutmekers omstandigheden ter kennis komen die Heutmekers goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* indien Heutmekers de opdrachtgever/koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Heutrnekers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
één en ander onverminderd het recht van Heutmekers schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Heutmekers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoenng van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat
naleving van de ovareenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Heutmekers bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Arttkel 10 Garantie
1. Heutmekers garandeert dat de door haar vervaardigde en geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materlaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van zes
maanden na aflevenng.
2. Indien dè zaak een ontwerp-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft de opdrachtgever/koper recht op herstel van de zaak. Heutmekers kan er voor kiezen om de zaak
te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever/koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie gelnt niet indien schade het gevolg is van een onjulste behandeling.
4. Niet door Heutmekers vervaardigde zaken worden zonder garantle verkocht en peleverd. Slechts indien en voor zover de leverancier van Heutmekers bereid is aan
Heutmekers te vergoeden hetgeen Heutmekers op grond van eventuele garantiebedingen van de leverancier claimt, dan zal Heutrnekers deze vergoeding uitkeren aan de
opdrachtgever/koper onder aftrek van door Heutmekers gemaakte kosten. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing op niet door Heutmekers vervaardigde
onderdelen van de door Heutmekers vervaardigde of geassembleerde producten.
ArtIkel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. De door Heutmekers geleverde zaken bIljven het eigendom van Heutmekers totdat de opdrachtgever/koper alle navolgende verplichtingen ult alle met Heutmekers
gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
* de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Heutmekers verrichte of te verrichten diensten,
* eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever/koper van (een) overeenkomst(en).
2. Door Heutmekers afgeleverde zaken. die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedriffsuitoefening
worden doorverkocht. CJverigens 1s de opdrachtgever/koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enlg ander recht op te vestigen.
3. Indien de opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Heutmekers gerechtigd afgeleverde zaken
waarop het in lid 1 bedoelde ogendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever/koper of derden die de zaak voor de opdrachtgever/koper houden weg te halen of weg te
doen halen. De opdrachtgeverikoper is verplicht hlertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht Op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht Heutmekers zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De opdrachtgever/koper verplicht zich op eerste verzoek van Heutmekers:
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van .
deze verzekering ter inzage te geven;
alle aanspraken van de opdrachtgever/koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Heutmekers op de
manier dre wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
* de vorderingen die de opdrachtgever/koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Heutmekers geleverde zaken te
verpanden aan Heutmekers op de manier die wordt voorgeschreven in arl. 3:239 BW;
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Heutmekers;
• op andere manleren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Heutmekers ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil
treffen en welke de opdrachtgeverlkoper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen
1. De opdrachtgever/koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
* of de juiste zaken zijn geleverd;
* of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheld) overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteltseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik
en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever/koper voor zover het tekorten betreft in het aantal en de hoeveelheid van de
geleverde zaken, deze terstond na afievering, voor zover het betreft andere zichtbare gebreken of tekorten, binnen 8 dagen na aflevering schrlftelljk aan Heutmekers te
melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever/koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na allevering schriftelijk te melden aan
H eutmekers.
4. Wordt door de opdrachtgever/koper niet binnen de daartoe in dit artikel gestelde termiln gereclameerd, dan wordt de opdrachtgever/koper geacht het geleverde te
hebben geaccepteerd.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reciameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen sIechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming aan Heutmekers worden geretourneerd onder de daarbij door Heutmekers te stellen voorwaarden. Indien de opdrachtgever/koper zonder
toestemming van Heutmekers cle zaken alsnog retourneert, komen de kosten van de retourzending voor rekening opdrachtgever/koper. Heutmekers heeft in dat geval
bovendign het recht de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever/koper bij derden op te slaan.
6. In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft de opdrachtgever/koper het recht de zaken op eigen kosten vóór verlading te keuren.
7. Reclames geven de koper/opdrachtgever, niet zijnde consument, geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
Artficel 13 Prijsverhoging
1. Indien Heutmekers met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Heutmekers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prIjs.
Heutmekerr mag prijsverhogingen in verband met verhoging van de prijzen van grondstoffen, hulpmiddelen, lonen, socrale lasten, belastingen, rechten retributies,
heffingen, srvoerskosten of andere lasten in de overeengekomen prijs cloorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever/koper
het recht dr, overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever/koper zijnde consument de
overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3. In alle gevallen zal ontbinding als bedoeld in de leden 1 en 2 dienen te geschieden binnen twee werkdagen na mededeling van Heutmekers daaromtrent, hetzij
schriftelijk, hetzij mondeling het faatste onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
Artikel 14 Betaling
1. Betaling dient indien de wederpartij een consument is contant te geschieden door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Heutmekers, in andere gevallen dient
betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
• door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Heutmekers
• door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 10.83.00.544 Rabobank Bom t.n.v. G. Heutmekers B.V. te Bom.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever/koper in verzulm; de opdrachtgever/koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betating van de opdrachtgevedkoper zullen de verplIchtIngen van de opdrachtgever/koper onmiddellijk opeisbaar
zijn.
3. Betaling dient, voor zover de wederpartij geen consument is, plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeIsbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15 Incassokosten
1. Is de opdrachtgever/koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één 01 meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever/koper. In ieder geval is de opdrachtgever/koper verschuldigd:
* over de eerste f 6.500,- 15% over de eerste € 2950,-
* Over het meerdere tot f 13.000,- 10% over het meerdere tot € 5900,-
* over het meerdere tot f 32.500,- 8% over het meerdere tot € 14750,-
* over het meeniere tot f 130.000,- 50/0 over het meerdere tot € 59000,-
* over het meerdere
Indien Heutmekers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever/koper is jegens Heutmekers de door Heutmekers gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit
geldt alleen inclien Heutmekers en de opdrachtgever/koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een
gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever/koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk
wordt gesteld.
Artlkel 16 Aansprakelijkheid
Heutmekers is jegens de opdrachtgever/koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Heutmekers is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Heutmekers of haar leidinggevende ondergeschikten;
3. overigens is'de aansprakelijkheid van Heutmekers beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane ultkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn
verzekering wordt gedekt;
4. indien'de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Heutmekers terzake van bijkomende dienstverlening
beperkt tot tweemaal het factuurbedrag en overigens tot een maximum van Hfl 25.000,—./ € 11345,-
Artikel 17 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Heutmekers zljn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven
dan die van Heutmekers wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Heutmekers; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het
totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Heutmekers
afhankelijk is; stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten dan wel de afvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; algemene
vervoersproblemen; enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of -omstandigheid, oproer en ernstige ongeregeldheden en
ziekte van onvervangbare werknemers;
2. Heutmekers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Heutmekers haar verbintenis
had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Heutmekers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Heutrnekers niet mogelijk Is langer duurt dan twee maanden zijn belde partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplIchting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Heutrnekers bij het intreden van de overmacht al gedeeitelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen
is zij gerechtigd het reeds geieverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artlkel 18 Geschilbeslechting
1. In afwilking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever/koper en Heutmekers, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht. Heutmekers blijft echter bevoegd de opdrachtgever/koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De opdrachtgever/koper heeft voor zover het betreft een consument het recht gedurende één maand nadat Heutmekers zich schriftelijk op deze bepaling heeft
beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Artikel 19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Heutmekers en de opdrachtgever/koper is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden
Heutmekers is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Heutmekers zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.